اصلاح دفورمیتی های گلوملا ( رینوپلاستی )

بد قرار گرفتن ، استرات عامل دفورمیتی گلوملا ( رینوپلاستی ) است ، معمولا به این sub unit توجه کمتری نسبت به تیپ و دورسوم شده است . پیشرفتهای اخیر عمل رینوپلاستی تاکید زیادتری به گلوملا ( رینوپلاستی ) و تاثیر ان در زیبایی بینی دارد . دستکاری غضروف LLC ممکن است باعث جمع شدن کرورای MCL شود . و باعث دفورمیتی گلوملا ( رینوپلاستی ) شود . استرا ت پهن یا بد قرار گرفته نیز اثر روی زیبایی گلوملا ( رینوپلاستی ) دارد و حتی ممکن است باعث تنگی والو خارجی بینی شود .

 

انالیز گلوملا ( رینوپلاستی )

بهتر است که در جراحی ثانویه بینی ، هر sub uniti جداگانه بررسی شود .

گلوملا ( رینوپلاستی ) sub unit داخلی بیس بینی است و الا ( پره ) sub unitخارجی بینی است

شکل گلوملا ( رینوپلاستی ) ، مربوط به کودال سپتوم و کرورای مدیال است ، اجزای بافتی تشکیل دهنده گلوملا ( رینوپلاستی ) شامل ( داربست غضروفی و بافت نرم روی آن است )

داربست غضروفی مسدول اولیه برای حمایت و محل قرارگیری میباشد . سپتوم روی استخوان کرست ماگزیلا میشیند و یک باترس قوی برای تیپ بینی تشکیل میدهد .

یکپارچگی کدال سپتوم مستقیما ارتباط با این ساپورت زمینه ای دارد

روی شگل گلوملا ( رینوپلاستی ) تاثیر میگذارد . موقعیت و خصوصیت مدیال کرورا با اتصالات بافت نرم به سپتوم کدال و ans تحت تاثیر قرار میگیرد .

این اتصالات ، مدیال کرورا را آویزان نگه داشته اجازه میدهد آنها تا به سمت کودال سپتومی که محکم تر قرار بگیرد .

یک گلوملا ( رینوپلاستی )ی ایده ال ، گلوملا ( رینوپلاستی )یی است که در وسط قرار گرفته باشد و تقریبا یک سوم پهنای بیس گلوملا ( رینوپلاستی ) را اشغال کرده باشد .

شکل لترال گلوملا ( رینوپلاستی ) ، در زیبایی بینی نقش مهم دارد .حد خارجی گلوملا ( رینوپلاستی ) ، خطوط BAL را تشکیل میدهد که شبیه به همان خطوط زیبایی دورسوم ( DAL) است .

بال ایده ال باید کمی تغعر به طرفین داشته باشد . ناهنجاری های ANS و کودال سپتوم و مدال کرورا در بد قرار گرفتن گلوملا ( رینوپلاستی ) نقش دارند . ناهنجاریهای بافت نرم گلوملا ( رینوپلاستی ) روی زیبایی به تنهایی یا در ترکیب با دفورمتی غضروف نقش دارد .

در عمل های بینی ثانویه بد قرار گرفتن ، یا بد شکل بودن

بد قرار گرفتن نخ بخیه :

بخیه های بد قرار گرفته در ناحیه سوچورهای استرت گلوملا ( رینوپلاستی ) به مدیال کرورا و همچنین در ناحیه LLC در طی عمل قبلی باعث بالک شدن یا بد قرار گرفتن مدیال کرورا میشود

زیاد برداشتن و ضعیف کردن مدیال کرورا میتواند کلاپس گلوملا ( رینوپلاستی ) را ایجاد کند .

که باید قبل اش حمایت کافی اندیشیده بشود

دفومیتی های گلوملا ( رینوپلاستی ) به طور تیپیک ترکیب چند فاکتور است

1- گلوملا ( رینوپلاستی ) یا خیلی بلند یا خیلی کوتاه ، اویزان بودن ، کشیده شده ، و ناقرینگی خطوط BAL

کلاسه بندی دفورمیتی های گلوملا ( رینوپلاستی )

دفورمیتی مدل 1

شامل دفورمیتی گلوملا ( رینوپلاستی ) که از بد قرار گرفتن  ANS ، کودال سپتوم یا هر دو حاصل شده است .

این بیماران حجم بافت نرم نرمال دارند . و پوزیشن مدیال کورا خوب است .

دفورمیتی های این جور بیماران به باز سازی ، یکپارچگی این عناصر را نیاز دارد .

دفورمیتی مدل 2

شامل ناهنجاری بافت مدیال کرورا است و حجم بافت نرم و ANS و کودال سپوم نرمال است .

شایع ترین دفورمیتی مدیال کرورا شامل فوت پلیت نابالغ است .

که میتواند به صورت قرینه و یا غیر قرینه باشند و درجات و شدت مختلفی را داشته باشند . بخیه هایی که برای اصلاح این دفورمیتی به کار میرود باید شکل غضروف را اصلاح کند .

و پایداری و طول عمر کافی داشته باشد که پدیده هیلینگ اتفاق بیفتد .

یک بخیه تک ساده ، برای تنگ کردن گلوملا ( رینوپلاستی ) به اسم سوچور مترس افقی پهنای گلوملا ( رینوپلاستی ) را اصلاح میکند .

نداشتن فوت پلیت مدیا زیبایی ایده ال گولوملا را به خطر میاندازه و باعث میشود بافت نرم زیاد برداشته شده باشد .

هر چقدر FLARE کم شود گلوملا ( رینوپلاستی ) درازتر دیده شود

دفورمیتی مدل 3

شامل ناهنجاری بافت نرم گلوملا ( رینوپلاستی ) است و تقسیم به 2 تا SUB SET میشود .

بیماران با تایپ 3 مدل A  بافت نرم زیادی در ناحیه گلوملا ( رینوپلاستی ) دارند

در صورتی که بیماران تایپ 3 مدل B حجم ناکافی دارند . هر دو این حالات BAL را به خطر میاندازند و درمان شان متفاوت است

دفورمیتی مدل 4

شامل ترکیبی از ANS, ، کدال سپتوم ، مدیال کرورال و نا هنجاری بافت نرم است .

این دفورمیتی شایع ترین نوع همه دفورمیتی نوع گلوملا ( رینوپلاستی ) در رینوپلاستی اولیه و ثانویه است .

 

در این مدل می تواند به علت بد شکل قرار گرفتن و یا بد شکل بودن غضروفها باشد .

که ساختمانهای مجاور گلوملا ( رینوپلاستی ) را بهم ریخته باشد .

گرچه انالیز کلینیکی قبل از عمل راهنمایی خوبی برای کشف علت دفورمیتی های گلوملا ( رینوپلاستی ) است ولی تشخیص دقیق بین جراحی داده میشود .

روش جراحی ::

مدل یک نیاز هست که در حین عمل ANSو مدال سپتوم دیده شود .

کودال سپتوم از اتصالات بافت نرم ازاد و در خط وسط قرار میگیرد . موقعی که ANSدر میدلاین باشد ولی کودال سپتوم به سمت لترال جابجا شده باشد .

سپتوم ازاد شده و به طور دستی ، در محل مناسب با نخ بخیه 5-0  فیکس میشود .

این دفورمیتی در بیمارن با تاریخچه تروما شایع است . قسمت اضافی عمودی سپتوم عامل شایع برای انحراف کدال سپتوم است . و جابجابی کدال سپتوم از ANSرا باعث میشود . قسمت اضافی عمودی سپتوم باید بریده شود .

تا اجازه بدهد سپتوم باقی مانده در خط صاف به اندازه کدال کرانیال مناسب قرار بگیرد .

کدال سپتوم میتواند به ANSفیکس باشد به وسیله نخ 5 -0

اگر سپتوم در محل مناسب بشیند ، ولی کدال سپتوم کج باشد بایستی محل اش به خط وسط تغییر داده شود . که این نیاز به درمانهای ترکیبی ( هاشور زدن غضروف ) برای ضعیف کردن نیروهای داخلی ، تکنیک های سوچور زدن و گرف باترس برای صاف کردن کدال سپتوم است .

گلوملا ( رینوپلاستی )ی اویزان ( HANGIG) میتواند ناشی از کم کردن ناکافی قسمت اضافه کدال سپتوم یا برجستگی گرفت استرات که در طی عمل قبلی انجام شده است ، باشد

اگر کدال سپتوم اضافه باشد باید ازاد شود . برداشتن سپتوم غشایی ممکن است لازم شود برای جلوگیری از بافت نرم اضافی تا اجازه بده به مهاجرت کدال به سمت مدال کرورا

درمان ANSبد قرار گرفته نیاز به استوتومی دارد تا در خط وسط قرار بگیرد

مورد اخر به ندرت نیاز هست و فقط در موارد شدید لازم هست .