روشهای شکستن بینی

ضروریترین بخش در عمل رینوپلاستی استئوتومی میباشد . که برای شکل دادن هرم بینی در عمال جراحی زیبایی بینی به کار میرود . جراح بینی از روشهای مختلف بعلاوه تجربه خود می تواند ان را انجام داده تا حداقل عارضه ایجاد میشود . زیرا جبران عوارض از یک استئوتومی غلط قبلی خیلی ساده نمی باشد . تناسب استخوان های بینی بعد از عمل در تعادل و زیبایی بینی نقش اساسی دارد .

نیروی که برای جابجایی استخوانها به کار میرود باید بسیار دقیق و حساب شده باشد .

تا علاوه بر جابجایی متناسب استخوانها دارای استقامت مناسب باشد .

لذا همه این موارد سبب میباشد که استئوتومی دقیق امری مشکل به نظر اید .

هرم استخوانی بینی ، نه تنها سبب میگردد که اندازه یک سوم فوقانی بینی را تعیین کند بلکه به علت جسبندگی غضروفهای فوقانی در اندازه و قوام قسمت یک سوم تحتانی بینی نیز نقش بازی نماید . هر گونه غیر قرینگی و تغییر شکل ناشی از استئوتومی غلط تاثیر بسیاری بر ظاهر بینی و صورت و فیزیولوژی آن دارد.

در رینوپلاستی مدرن ، استئوتومی های بینی با اهداف زیر انجام میشود .

1-  به منظور باریک کردن قاعده بینی پهن ،

2- به منظور پهن کردن یک قاعده بینی خیلی باریک شده

3- به منظور مستقیم کردن یک دیواره بینی منحرف به داخل یا خارج

4- بستن سقف باز شده بینی ناشی از برداشتن قوز بینی

 استئوتومی در افراد پیر با استخوان های نازک که مجبورند که عینک سنگین استفاده کنند باید با احتیاط صورت گیرد.

در بیمارانی که سقف بینی باز میشوند باید به دریجه بینی دقت کرد . در مواردی که عدم کفایت دریجه بینی مطرح است انجام استئوتومی ضروری است و خطرناک است و باید برای اصلاح بستن سقف بینی استفاده نمود .