جنبه های اخلاقی جراحی پلاستیک بینی

 

دانش جهان شمول پزشکی و فراگرفتگان آن ، فراتر از هر دانش دیگری و فراسوی هر گونه مرز و محدودیت در رعایت اخلاق ، با هم نوعان و پزشکان موفق بوده است .

چون پزشکان همواره به یاری رساندن به انسانهای دردمند و نیازمند از هیچ گونه کوشش و فداکاری دریغ نکرده اند

مسلما کسانی که به نو گرای جسم و زیباسازی خود می اندیشند و به پزشکان مراجعه میکنند از این قاعده مستثنا نیستند چون خاطره تغییر چهره شان در جهت نیکو نمایی برای تمام مدت زندگی در ذهن جایگزین خواهد بود

و در اذهان اطرافیانش هم اثر مثبت یا منفی و مطلوب و یا نامطلوب خواهد گذارد و سبب گرایش بیماران جدید و افزایش جذابیت حرفه ای پزشک خواهد گردید . این اصل مهم در ذهن هر پزشکی نهادینه گردیده ، که همواره مسایل اخلاقی را در تمامی ابعاد مورد توجه قرار دهد .

بنابراین در هر اقدامی پزشک یا جراح باید شرایط زیستی ، خانوادگی ، اجتماعی و روانی را در نظر داشته باشد

و با توجه به کلیه ابعاد این مفاهیم تصمیم عملی مفید برای اجرای نیاز بیمار بگیرد .و اقدامی صورت ندهد که خدشه ای به بیمار وارد شود .

توصیه به رعایت معنویات از جمله سوگند نامه بقراط به نحو بارزی به چشم میخورد .

عمل رینوپلاستی که در این دوران تحول جیز مورد توجه جوانان به عنوان متعامل و   پزشکان رشته های مختلف به عنوان عامل قرار گرفته جز این قاعده است .

بنابراین در مورد جراحی رینوپلاستی هم جراح باید از خود محوری ها به دور بوده و تمام عوامل جسمی ، روانی ، بهداشت ، اقتصادی و خانوادگی بیمار را مد نظر قرار دهد.

بیمار نیز متقابلا مسئولیت و زحمتی که پزشک برای زیباسازی صورت او متحمل میگردد ، گرانی وسایل ، سختی اموزش تکنیک و ریزکاری های این عمل را در نظر بگیرد و انتظارات خود را در حد امکان متعادل نماید .